Accueil > Français > Ressources > Ressources vidéos > Faire du terrain en sciences sociales

#05 - Phiên 2 : Điểm thực địa không chỉ là nơi chốn mà là giai đoạn thời gian (discussion)

Session 2 : The Past as a Field (Discussion)
Session 2 : Faire du passé son terrain (Discussion)

 

Xem video Logo Youtube

 

“Thực hiện điền dã trong khoa học xã hội” là một hội thảo phương pháp luận do Emmanuelle PEYVEL tổ chức với sự hỗ trợ của IRASEC, Đại học Văn Lang, Đại học Sư phạm, Đại học Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) và Trung tâm Kiến trúc và Nghiên cứu (ARC).
Ngày 9 và 10 tháng 6 năm 2021 - Trường Đại học Văn Lang

Tải xuống chương trình.

Logos organisateurs