Accueil > Français > Ressources > Ressources vidéos > Faire du terrain en sciences sociales

#07 - Phụ nữ : lựa chọn sinh mổ và sinh thường(M. de Loenzien, V. Tsopgni & Hoang Thi Thuy Trang)

Thực hiện điền dã trong khoa học xã hội

Vai trò của phụ nữ trong việc lựa chọn giữa sinh thường và sinh mổ : kết hợp quan điểm bên trong và hiểu biết bên ngoài về y sinh hóa của quá trình sinh đẻ ở Việt Nam / Myriam de Loenzien, Violinne Tsopgni & Hoang Thi Thuy Trang (IRD, CEPED)
Women’s Role in Choosing Between Vaginal Delivery and Cesarean Section : Combining Inner Perspective and Outer Insights on the Biomedicalization of Childbirth in Việt Nam / Myriam de Loenzien, Violinne Tsopgni & Hoang Thi Thuy Trang (IRD, CEPED)
Le rôle des femmes dans le choix entre l’accouchement par voie basse ou césarienne : combiner perspective intérieure et extérieures sur la biomédicalisation dans l’accouchement au Việt Nam / Myriam de Loenzien, Violinne Tsopgni & Hoang Thi Thuy Trang (IRD, CEPED)

 

Xem video Logo Youtube

 

“Thực hiện điền dã trong khoa học xã hội” là một hội thảo phương pháp luận do Emmanuelle PEYVEL tổ chức với sự hỗ trợ của IRASEC, Đại học Văn Lang, Đại học Sư phạm, Đại học Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) và Trung tâm Kiến trúc và Nghiên cứu (ARC).
Ngày 9 và 10 tháng 6 năm 2021 - Trường Đại học Văn Lang

Tải xuống chương trình.

Logos organisateurs